Aktiastiftelsen i Korsholm
Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Korsholm.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet, som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

Understöd beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller till enskilda personer.

Ansökningsförfarande

Ifylld ansökningsblankett, se nedan, jämte i blanketten nämnda bilagor sänds per post till ombudsmannen senast 28.2.2023.

Ombudsman
Bjarne Dahlback
Köpmansgatan 20
65380 Vasa

Tfn +358 44 986 3352

Ansökningsblankett

Hakemuslomake

Bakgrund

Stiftelsen, tillsammans med 20 andra sparbanksstiftelser, grundades 1993 i samband med att sparbanken Aktia ombildades till ett sparbanksaktiebolag. Stiftelserna erhöll vid grundandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då största aktieägarguppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är styrelsen.

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Hans Boije
Brännskogsvägen 2 65610 Korsholm

Delegationsordförande
Dan Örndahl
Sandåsbackvägen 3 65520 Helsingby

Ombud
Bjarne Dahlback
Köpmansgatan 20 65380 Vasa
bjarne.dahlback(at)outlook.com